Bez kategorii

Czy zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z ulgą podatkową?

Tak, zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się z ulgą podatkową dla pracodawcy. Ulga ta jest nazywana „dofinansowaniem do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych” i jest wypłacana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Skontaktuj się z naszym wirtualnym biurem, abyśmy mogli przedstawić Ci naszą ofertę i porozmawiać o Twoich potrzebach!

Kwota dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności pracownika:

 • Osoby z znacznym stopniem niepełnosprawności otrzymują dofinansowanie w wysokości 2400 zł miesięcznie.
 • Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności otrzymują dofinansowanie w wysokości 1350 zł miesięcznie.
 • Osoby z lekki stopniem niepełnosprawności otrzymują dofinansowanie w wysokości 500 zł miesięcznie.

Dofinansowanie jest przyznawane pracodawcy, który zatrudnia osobę niepełnosprawną na co najmniej 12 miesięcy. Pracownik musi być zarejestrowany jako bezrobotny lub poszukujący pracy w powiatowym urzędzie pracy albo nie być nigdzie zatrudniony.

Aby uzyskać dofinansowanie, pracodawca musi złożyć wniosek do PFRON. Wniosek można złożyć w formie papierowej lub elektronicznej.

Ulga podatkowa dla pracodawcy ma na celu zachęcenie do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dzięki niej pracodawcy mogą obniżyć koszty zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych.

Oprócz ulgi podatkowej, zatrudnienie osoby niepełnosprawnej wiąże się również z innymi korzyściami dla pracodawcy, takimi jak:

 • Zwiększenie konkurencyjności firmy – zatrudnienie osób niepełnosprawnych może być postrzegane jako dowód społecznej odpowiedzialności firmy.
 • Mniejsze ryzyko konfliktów w pracy – osoby niepełnosprawne są często bardziej lojalne wobec pracodawcy i mniej skłonne do angażowania się w konflikty.
 • Wzmocnienie morale pracowników – zatrudnienie osób niepełnosprawnych może być pozytywnym czynnikiem motywującym dla innych pracowników.

Podsumowując, zatrudnienie osoby niepełnosprawnej jest korzystne zarówno dla pracodawcy, jak i dla osoby niepełnosprawnej.

Jakie są warunku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej?


Warunki zatrudnienia osoby niepełnosprawnej reguluje ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 432).

Ogólne warunki zatrudnienia osoby niepełnosprawnej

Osoba niepełnosprawna może być zatrudniona na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną jest zobowiązany do zapewnienia jej odpowiednich warunków pracy, w tym dostosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności.

Wymagania formalne

Osoba niepełnosprawna, która chce podjąć pracę, musi przedstawić pracodawcy orzeczenie o niepełnosprawności. Orzeczenie to potwierdza stopień niepełnosprawności i rodzaj schorzenia.

Ograniczenia czasu pracy

Czas pracy osoby niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

Urlopy

Osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym lub znacznym przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym.

Ulgi dla pracodawcy

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną może ubiegać się o następujące ulgi:

 • Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych – ulga ta jest wypłacana przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
 • Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej – ulga ta dotyczy osób niepełnosprawnych o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Zwolnienie z obowiązku tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych – ulga ta dotyczy pracodawców, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zobowiązania pracodawcy

Pracodawca zatrudniający osobę niepełnosprawną jest zobowiązany do:

 • Dostosowania stanowiska pracy – pracodawca jest zobowiązany do dostosowania stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności pracownika.
 • Zapewnienia warunków pracy – pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia pracownikowi niepełnosprawnemu odpowiednich warunków pracy, w tym:
  • dostosowania pomieszczeń pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  • zapewnienia pracownikowi niezbędnych środków pomocniczych,
  • zapewnienia pracownikowi przerw w pracy na rehabilitację.
 • Wykonywania obowiązków informacyjnych – pracodawca jest zobowiązany do informowania pracownika o jego prawach i obowiązkach wynikających z niepełnosprawności.

Podsumowując, warunki zatrudnienia osoby niepełnosprawnej są uregulowane w przepisach prawa. Pracodawca zatrudniając osobę niepełnosprawną musi spełnić określone wymagania formalne i zapewnić pracownikowi odpowiednie warunki pracy.

Sprawdź naszą ofertę wirtualne biuro Kraków!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *